BEDRIJFSINFORMATIE

Alle informatie met betrekking tot algemene en behandelvoorwaarden, privacy policy en betaling en kosten kunt u vinden op deze pagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN

LET OP!
Betalingen is mogelijk door middel van mijn pinapparaat, contant of via een betaalverzoek welke direct dient te worden voldaan.

Verzetten/annuleren afspraak:
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd. Bij afmeldingen 0-24 uur van tevoren ben ik genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Als je niet op de afspraak verschijnt of je meldt je niet af binnen 24 uur voor de afspraak dan breng ik het consult of de behandeling voor 100 % in rekening.

Calamiteiten daargelaten.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
    Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Behandelvoorwaarden

REFLEXOLOGIE

Afspraken/ werkwijze behandelingen
De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen*, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd. Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.  De cliënt is zich ervan bewust dat consultering en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een voetreflexbehandeling (on)wenselijk is. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit  te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Dossierplicht
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik. als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst)

Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwelijkheid
De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.  Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

 

Betaling en kosten

De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult. De kosten staan ook vermeld op de website van de praktijk en in de praktijkruimte.

*Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van de klacht(en). Reken bij acute klachten ongeveer op 1 tot 6 behandelingen en bij chronische klachten op zo’n 8 tot 12 behandelingen. We beginnen meestal met één behandeling per week en later éénmaal per twee weken.  Na ongeveer 5 behandelingen kijken we samen of het zinvol is om met de behandelingen door te gaan of dat het beter is om uit te kijken naar een ander soort therapie.